چند تا از قوانین مورفی

۱-قانون صف:اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر ازصف فعلی خواهد شد.۲-قانون تلفن:اگر شما شماره ای را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچگاه اشغالنخواهد بود.۳-قانون تعمیر:بعد از این که دستتان حسابی گریسی شد، بینی شما شروع بهخارش خواهد کرد.۴-قانون کارگاه: اگر چیزی از دستتان افتاد، قطعاً به پرتترین گوشه ممکن خواهد خزید.۵-قانون معذوریت: اگر بهانه تان پیش رئیس برای دیر آمدن پنچر شدنماشینتان باشد، روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشینتان، دیرتان خواهدشد.۶-قانون حمام: وقتی که خوب زیر دوش خیس خوردید تلفن شما زنگ خواهد زد.۷-قانون روبرو شدن: احتمال روبرو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستیدکه مایل نیستید با او دیده شوید افزایش مییابد.۸-قانون نتیجه: وقتی میخواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار نمیکند،کار خواهد کرد.۹-قانون بیومکانیک: نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطهنسبت عکس دارد.۱۰ -قانون تئاتر: کسانی که صندلی آنها از راهروها دورتر است دیرتر میآیند.۱۱-قانون قهوه: قبل از اولین جرعه از قهوه داغتان، رئیستان از شما کاریخواهد خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشید
/ 1 نظر / 13 بازدید
منتظر

ابـن الـعـرنـدس علامه ی امینی رحمه الله در جلد هفتم کتاب الغدیر صفحه ی چهارده فرموده اند: بین اصحاب امامیه مشهور است در مجلسی قصیده ی ابن العرندس{ شاعر اهل البیت علیهم السلام } خوانده نمی شود مگر اینکه امام منتظر {عج} در آن مجلس حاضر می شوند .