حلیج همیشه فارس

من یک کشف تازه کردم که تو سفرهای قبلی ام به دوبی توجه نکرده بودم.فرصتی دست داد تا در یک روز نوروزی برم به دبی مال در بدو ورود که شما به بازار این بطوطه وارد میشوید نقشه ای هست که توسط این منجم مصری تهیه شده و در اون مرز ایران بزرگ ترسیم شده که نام خلبج فارس هم در نقشه امده است و اماراتی های نادان بر روی خلیج فارس یک کاغذ سفید چسبوندن تا دیده نشه و به این شکل خواستن نام فارسی اونو مخغی کنن.

این داستان من رو یاد یکی از کارهای ملانصرالدین انداخت که در یک جمعی بادی از او خارج شد برای این که صدایش رو مخفی کنه پاشو محگم به زمین زد اما بوش همه جا را رو برداشت و یکی از حاضرین گفت کاش برای بوش هم یه فکری میکردی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید