سناریوی تکراری مجلس

مجلس بعد از تصویب قطعنامه اعلام کرد که برنامه کاهش سطح روابط با روسیه و چین را در دست بررسی دارد.

لازمست مجلس محترم ابتدا نتیجه بررسی کاهش سطح روابط با انگلستان را که از مدتها پیش شروع شده اعلام نماید.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید