روزنامه خراسان مورخ 25/1/89 صفحه 4 ستون در حاشیه :

مصباح یزدی : رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت هر گونه تلاشی به هر دلیلی که نظریه ولایت فقیه را مورد خدشه و تضعیف قرار دهد چنین کاری تیشه زدن به پایه های کاخ اسلام در ایران است.

جناب مصباح گفتین کاخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اونم اسلامی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بابا ای ول ما رو باش.