روزنامه خراسان مورخ 25/1/89

؛؛صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت : حاضریم یک تن اورانیوم 3.5درصد را با 100 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد در خاک ایران مبادله کنیم.؛؛

barak obama said : I am agree.because

 kg 35 =1000*0.035

 kg 20 =100*0.2

then 35>20 so I AM AGREE

ما هم گفتیم :

ما بردیم و ما بردیم چلوکباب و ما خوردیم.آفرین پسر باهوش صالحی جون بابا.