بعضی از سایت ها خاطره مینویسند ما هم نوشتیم :

یارو میره معدن بقیه اش باشه برای بعدن