سنگین سنگین بار یکدیگر را به دوش میکشیم بجای همراهی کردنشان