هر شب به قصه دل من گوش میکنی

فردا مرا نیز چو قصه فراموش میکنی