آخر یه روز این گریه ها سوی چشمهامو میبره

عطر تنت از پیرهنی که جا گذاشتی میبره