زمستان امسال مثل هر سال صفحات حوادث روزنامه ها به یک خبر بیشتر از بقیه مزین بود.آنهم خبر گاز گرفتگی فی المثل :

-زن و شوهر جوانی شب گذشته بر اثر گاز گرفتگی جان باختند.

-دختر جوانی بر اثر گاز گرفتگی جان باخت.

-پسر جوانی بر اثر گاز گرفتگی جان باخت.

""همشهریان عزیز تا بوسه هست گاز چرا""