طبق قانون دوم ترمودینامیک هر فعالیت طبیعی موجب افزایش آنتروپی  می شود و جهت و گرایش طبیعت نیز به سوی بی نظمی است.به عنوان مثال کتابهای موجود در قفسه یک کتابخانه در صورتی که نیرویی خارجی برای حفظ نظم آن وجود نداشته باشد در طی زمان منجر به افزایش بی نظمی میشود.

شاید ضرب المثل سال به سال درغ از پارسال را زیاد شنیده باشید و یا این شعر معروف

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

حالا هر سال که میگذرد فصل ها کمرنگ تر از سالهای قبل هستند نه برفی نه بارانی هیچی و هیچی.زمستان فقط سرما و سوز باد.بهار خشک و گرم.و...

واقعا جهان ما با چه سرعتی دارد به سوی بی نظمی میرود.مثلا گرم شدم زمین با چه سرعتی در حال وقوع است و آیا نیروی خارجی وجود دارد که بتواند بر آن غلبه کند.