پدر پسر شجاع قبل از اینکه پسرش به دنیا بیاد چی صداش میزدن؟

  تا حالا این جوابها برای من ارسال شده است :

الف-مادر پسر پدر شجاه

ب-همسر مادر پدر شجاع

ج-همسر مادر پسر شجاع