آویزون میشدم بر شاخ پسته

بدیدم دختری بر خر نشسته

بهش گفتم به من یک بوس نمیدی

بگفت میدم ولی خر وا نمیسته