با توجه به تغییر کاربری برخی از اصطلاحات در سالهای اخیر پیشنهاد معانی جایگزین بشرح ذیل به فرهنگستان داده میشود :

-در ادامه سقوط هواپیماها در ایران به جای هوا فضا بگوییم هوازمین و به جای هوا پیما بگوییم رفیق نیمه راه

-در ادمه آتش سوزی قطارها بگوییم مار آتش به سر

-در ادامه خروج از ریل ها بنا به دلایل فنی و شخصی به قطارهای تند رو بگوییم قطارهای غیر فنی

 

ادامه دارد