منجمی را بر دار کردند. کسی در آنجا از او پرسید که این صورت را در طالع خود دیده بودی؟
گفت: ((
رفعتی می دیدم،لیکن ندانستم که بر این جایگاه خواهد بود!))