قابل توجه نمازگزارن محترم بدلیل حذف یارانه نماز جماعت من بعد حمد و قل هو الله نمازهای جماعت بایستی توسط خود شما قرائت شود.و از گردن امام جماعت ساقط میشود.