-کریم

-جونم اوس کریم

-بابا ای ول دیدی همین که مسوولین متوجه بالا رفتن قیمتها شدند چه زود بیخشو گرفتند و قیمتها رو اعم از 4 پا و دو پا قرمز و سفید همه را برگردوندن به حالت قبل.

-آره اوستا ولی ننه ام دیشب میگفت آخه چرا اینقدر شوک میدن به مردم همون اول نزارن بره بالا که حالا هم آویزون بشن تا بیارنش پایین به قول شاعر ؛مرنجان مرغ دل را که چو برخاست مشکل نشیند؛

-کریم

-جون اوس کریم

-اولندش که شوک واسه همه خوبه دومندش واسه هر کی بد باشه واسه ننه کریم با اون حال قلبیش که دواس.مگه ندیدی هر کی قلبش وایمیسته با شوک میارنش ها

-چرا اوستا

-خوب ای ول تازه بعدش این طفلکیا که گناه ندارن با یه مشت مرغ و گوسفند و گاو طرفن نه با مردم چیز فهم.گاوه میره بالا گوسفنده میره بالاش تازه مرغه هم پر میزنه میره رو همشون.این مسوولین هی باید بیه بیه کنن تا مرغ بیاد پایین وقتی نیومد اونوقت میرن سراغ مدیریت برهان

-اوستا بحران نه برهان

-کریم همون برهان درسته یعنی دلیل و مدرک دارن واسه بالا رفتن قیمتها

-تازه شنیدم علت این گرونی خود مردم اند اگه وقتی گوشت زیاده و ارزون عید بگیرند دیگه گوشت گرون نمیشه که

یعنی اوستا عید خودشو با گوشت تنظیم کنه یا گوشت با عید

معلومه دیگه واسه ما هر وقت گوشت و پوست و اینا ارزون بشه عید میشه

عید به شکم سیر و لباس نوه نه به شکوفه درختا