دختری از مادرش پرسید : مادر شاهزاده رویاها با اسب سفید یعنی چی؟

مادرش گفت : یعنی یک الاغی مثل بابات.