ترجیح می دهم با کفشهایم راه بروم و به خدا فکر کنم تا در مسجد بنشینم و به کفشهایم فکر کنم.