دیروز از سرکار که رفتم خونه پسرم دوید توی بغلم و گفت

 بابا بگو ؛اجازه؛

گفتم ؛اجازه؛

اونم بلافاصله گفت ؛سی دی ات غیر مجازه:

پسرم این مطلب رو توی مهد کودک یاد گرفته بود.