به بهترین داستان کوتاه یا شعر ارسالی برای نوروز باستانی مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزار تومان)از طرف سایت خوشه چین اهداء خواهد شد.

این مسابقه با اهدف زیر ترتیب داده شده است :

-زودنگرش به عید نوروز جهت برگزاری هر چه بهتر آن

-ارزش دادن به اداب و رسوم کهن و تقویت باورهای ملی

شرایط ارسال نوشته ها :

مطلب ارسالی خود را برای سایت ارسال کرده و شماره حساب یا هر اطلاعاتی را که بتوان بدانوسیله برای شما مبلغ جایزه را ارسال کرد.

ضمنا نحوه امتیاز دهی به نوشته ها توسط مراجعین می باشد.در بخش نظرات به هر نوشته عددی بشرح ذیل اختصاص دهید :

عدد 1 به معنای عالی

عدد 2 به معنای خوب

عدد 3 به معنای ضعیف می باشد.

و اینهم یک شعر زیبای نوروزی از سهراب سپهری

شوری ابعاد عید

ذائقه را سایه کرد

عکس من افتاد در مساحت تقویم

در خم آن کودکانه‌های مورب

روی سرازیری فراغت یک عید

داد زدم: «به چه هوایی!»