یک روز یک مار وارد حمام زنانه میشود.زنان با دیدن مار سر و صدا و داد و قال می کنند.مار می گوید خواهر ها نترسید منم کبری