آخر زه چه گویم هست از خود خبرم چون نیست

وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست