مردی هستم مجرد دارای زن و دو فرزند .مایل به ازدواج با دختری ازخانواده خوشه داران.ترجیحا کارمند ضمنا شرایط هم می پذیریم.