در حاشیه دیدار رئیس جمهور موریتانی پیام ذیل برای ایشان قرائت شد :

رئیس جمهور عزیز موریتانی         تو عمرا مثل ما نمیتانی

اینقدر مولکول و اتم را بتابانی       تا غنایش را به بیست رسانانی

یا اینکه هر ماهه بتانانی       خبر خوش هسته ای بگفتانی

یا اینکه چون ما با انگلستانی   روابط خود را به زیر صفر رسانانی

کجا بودی ببینی پرتابانی       ماهواره امید و سجیل بیابانی

ما مردمانی خوب مهمان نوازانی     بیا داخل دم درب نباید بمانانی