ظاهرا خبرنگار روسی برای نجات جان یک بیمار که حال وی خراب اعلام شده مسوولیت نشستن بر روی فرودگاه مشهد راتقبل کرده است. و مسوولین هواپیمایی مذکور هم که از این همه نوع دوستی روسها به وجد آمده بودند جان مسافرین را به نامبرده سپردند.

وقتی خبر فوق را به نقل از یکی از خبرگزاریها خواندم یاد یک لطیفه قدیمی بشرح ذیل افتادم لطفا شما هم بخوانید :

قاضی از مرد راننده ای که 53 نفر را زیر گرفته بود پرسید برادر من چطوری تو 53 نفر را زیر گرفتی .آخه عقلت کجا بود؟

متهم در پاسخ قاضی گفت : جناب قاضی من سرعت داشتم ولی ترمز نداشتم و مجبور بودم برای جلوگیری از سانحه ماشینم را از جاده منحرف کنم .ولی یک طرف جاده یک نفر وایستاده بود و طرف دیگر 52 نفر حالا شما بفرمائید اگر جای من بودید کدوم طرف می رفتید؟ ها؟

قاضی کفت : خوب معملومه به سمن اون یک نفر.

متهم جواب داد : خوب آفرین منهم همین کار را انجام دادم اما خود اون یک نفر دوید رفت داخل اون 53 نفر؟!