یکی از جمله صالحان بخواب دید مر پادشاهی در بهشت است و پارسایی در دوزخ.پرسید موجب این درجات چیست و سبب آن درکات ؟ که مردم بر خلاف این اعتقاد داشتند.

ندایی آمد که این پادشاه به خاطر دوستی با پارسایان به بهشت رفت و آن پارسا بخاطر تقرب به شاه به دوزخ رفت.