از این جمله چه نتیجه ای می گیرید :

؛مشایی اظهار داشت: حضرت نوح با 950 سال عمر نتوانست مدیریت جامع کند چرا که عدالت را ایجاد نکرده است؛

الف-یعنی نوح که پیامبر بود و 950 سال هم وقت داشت نتوانست ما دیگه جای خود داریم.

ب-یعنی دو دوره ریاست جمهوری همچین یک مقداری کم است.

ج-نوح را ما به عنوان مدیر قبول نداریم.

د-مدیر موفق سیاسی من هستم 

ه-هیچکدام از موارد فوق بدیهی است نظر ایشان بوده و کاملا شخصی است و نقد پذیر هم هستم