دو تا همکار مرد داشتن راجع به زن و زندگی و خانه و خانواده با هم صحبت می کردند.

اولی میگه زن من یک فرشته است.

دومی آهی میکشه و میگه خوش به حالت ولی زن من که هنوز زنده است.!