کاریکلماتورهایی از پرویز شاپور به انتخاب خودم

-قلبم را با قلبت میزان می کنم.

-صدای پایت را آویزه گوشم کردم.

-پشه با ذوق تصویر معشوقه ام را که روی سینه ام خالکوبی کرده ام نیش زد.

-ساعت زنانه وقتی هم میخوابد تیک تاک می کند.

-پشه مهربان وقتی نیش می زند خودش جایش را می خاراند.

-تمام مردم پشت سر خوانندگان صفحه می گذارند.