عناون مطلب نام کتابی است در خصوص زندگانی حافظ شیراز که با نثری روان و سلیس توسط ایرج پزشکزاد نوشته شده است.

کتاب متنی ساده و روان دارد و خواننده را تا انتها بدنبال حافظ  از صفحه ای به صفحه ای و  از فصلی به فصلی  دیگر می برد.

خواندن این کتاب را به همه علاقمندان حافظ - ایرج پزشکزاد و زبان و ادبیات فارسی توصیه می کنم.