والدین گرامی با توجه به تفکیک کتب تحصیلی دختران و پسران در مقطع ابتدایی لازمست در منزل وجهت همکاری به مربیان و به منظور شکوفایی بیش از پیش فرزندان خود موارد ذیل رعایت گردد :

1-         پوشش نمودن کتب تحصیلی یا کادو نمودن اختیاری بوده اما دقت شود که برای دختران از کادوهای ضخیم با رنگ تیره استفاده گردد.

2-         اگر در منزل دختر و پسر دانش آموز بصورت توامان دارید حتما کتابهای دختران دور از دسترس پسران قرار گیرد.صمنا ین رویه در مورد کتابهای پسران نیز صادق است.

3-         قرائت کتابهای درسی به منظور کمک به آموزش در منزل برای دختران توسط مادر و برای پسران توسط پدر صورت پذیرد.ضمنا شنود متون پسران توسط دختران و بالعکس ولو بصورت ناخواسته جایز نمی باشد.

4-         رنگهای مجاز اول و دوم نوشت افزارها برای دختران مشکی و آبی و برای پسران مشکی و قرمز  می باشد.این واحد آموزشی از حمل نوشت افزارهایی با الوان غیر ممانعت و با متخلفین برابر ضوابط برخورد می کند.

5-         با توجه به تغییر محتوای کتب لازمست والدین قبل از مطالعه متون از اموزش به فرزندان خودداری نمایند.