منم با آقای رئیس جمهور موافقم که دو تا بچه کافی نیست اینم دلائلش که نگین الکی میگه :

الف-تعداد بچه های روزنامه فروش در سر چهاراه ها کم بوده و میبایستی برای هر نشریه حداقل دو نفر وجود داشته باشد.به کرات شخصا دیده ام که کمبود این صفلان معصوم منجر به ایجاد ترافیک شده است.

ب-همینک تعداد خانه های خلی در تهران بشدت افزایش یافته و این امر در کنار نبود تقاضا منجر به رکود در امر ساخت و ساز شده است.

ج-تعداد کودکانی که تکدی گری کرده بشدت کاهش یافته و بایستی در خیابان برای کمک به این افراد مستحق کلی بالا و پایین بروی.

د-بالا رفتن سطح رفاه عمومی

ه-پر بودن صندوق ذخیره ارزی

و-از زمان مصوب شدن پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی تا کنون نوزادی متولد نشده است.

ز-جمعیت کفر از پریشانی ماست.

...ادامه دارد.