احمدی‌نژاد گفت کشور قابلیت داشتن 150 میلیون جمعیت را دارد.

ای ول ای ول داش محمود و ای ول